Το έργο PROUD

Το έργο PROUD είναι ένα διετές έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνoπτικά, το έργο PROUD στοχεύει στην προώθηση της Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης (SIL) ως εναλλακτικής πρακτικής για την φροντίδα των ασυνόδευτων ανήλικων, ηλικίας 15-18 χρονών. Συγκεκριμένα, μέσω των δράσεων του έργου, θα συλλέγονται, θα ανταλλάσσονται και θα διαδίδονται γνώσεις και καλές πρακτικές σχετικά με την Υποστηριζόμενη Αυτόνομη Διαβίωση στις συμμετέχουσες χώρες αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασυνόδευτων ανήλικων.

Από αυτή την άποψη, το έργο PROUD θα υποστηρίξει την απόκτηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον χώρο της παιδικής προστασίας και την υιοθέτηση ενός συστήματος καθοδήγησης για την κάλυψη των ενταξιακών αναγκών των ανηλίκων. Το έργο αναμένεται να έχει υψηλό αντίκτυπο, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα, 200 ανήλικοι, 15-18 ετών, αναμένεται να ωφεληθούν μαζί με περισσότερους από 500 επαγγελματίες στον χώρο της παιδικής προστασίας. Μακροπρόθεσμα, το έργο αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στην υιοθέτηση εναλλακτικών πρακτικών φροντίδας και προστασίας.

Το έργο PROUD υλοποιείται σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, το επίκεντρο των δράσεων θα είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση του πλαισίου ένταξης των ασυνόδευτων ανήλικων στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και η αξιολόγηση των υπηρεσιών ένταξης που τους παρέχονται.

Με βάση τα δεδομένα που θα έχουν συλλεχθεί, θα αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα περιληφθούν σε έναν ολοκληρωμένο οδηγό που απευθύνεται σε επαγγελματίες στον χώρο της παιδικής προστασίας, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και, ως εκ τούτου, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρουν στους ανήλικους μετανάστες που πρόκειται να μετακινηθούν από κέντρα που διαβιούν σε ανεξάρτητα διαμερίσματα.

Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατάρτιση αυτών των επαγγελματιών, σχετικά με τα υφιστάμενα προγράμματα υποστήριξης της αυτόνομης διαβίωσης στη χώρα τους. Επιπλέον, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας πορείας ένταξης για τους ασυνόδευτους ανήλικους, μέσω ενός προγράμματος καθοδήγησης (mentoring) που θα αντιστοιχίσει επαγγελματίες στον τομέα της παιδικής προστασίας και άλλους ανάλογους επαγγελματίες, με ανηλίκους ηλικίας 15 έως 18 ετών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τις δομές προστασίας στην ανεξάρτητη ζωή.

Η δεύτερη φάση του έργου θα βασιστεί στην πρώτη, αξιολογώντας και επανεξετάζοντας τις αρχικές δράσεις και προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες κάθε μίας από τις βασικές ομάδες-στόχους. Η προσεκτική εξέταση των αρχικών βημάτων του έργου θα χαράξει την πορεία του έργου.

Σε ποιόν απευθυνόμαστε

Οι βασικές ομάδες στόχου του έργου είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ηλικία 15- 18 ετών

οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους ασυνόδευτους ανήλικους

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε θέματα μετανάστευσης και παιδικής προστασίας

η ευρύτερη κοινωνία

Scroll to Top